FAQ

Een werknemer is een persoon die prestaties verricht tegen loon en onder gezag (in ondergeschikt verband). Dit betekent dat zelfs indien partijen niet de bedoeling hadden om een arbeidsovereenkomst af te sluiten, zij geacht worden door een arbeidsovereenkomst verbonden te zijn indien de drie elementen nl. prestaties, loon en een gezagsverhouding aanwezig zijn. 


Een werknemer in een VZW kan tevens deel uitmaken van het bestuursorgaan van dezelfde VZW indien cumulatief twee voorwaarden zijn vervuld: 


1. de taak als werknemer moet inhoudelijk volledig afgescheiden zijn van het bestuursmandaat; 
 
2. bovendien moeten er elementen aanwezig zijn die aantonen dat de werknemer in ondergeschikt verband werkt. Vermits het het bestuursorgaan is die de bevoegdheden van werkgever uitoefent, is het bewijs van de band van ondergeschiktheid moeilijk te leveren. In het kader hiervan raden wij aan om als werknemer tewerkgesteld in een vzw geen bestuursmandaat op te nemen in dezelfde vereniging. Kan dit niet (vb omwille van subsidiëring) dan kan de bestuurder-werknemer niet meestemmen indien de stemming personeelsaangelegenheden betreft. 
 
Een bijzonder statuut is de lasthebber van een vzw. Personen voor wie het dagelijks bestuur of de dagelijkse leiding van de vzw de voornaamste bedrijvigheid uitmaakt en hiervoor een ander loon ontvangen dan kost en inwoning, vallen onder het toepassingsgebied van het sociale zekerheidsstelsel voor werknemers, ongeacht of er een band van ondergeschiktheid is of niet. Met deze bepaling moet omzichtig worden omgesprongen. Veel hangt af van de interpretatie die de RSZ geeft aan het begrip 'lasthebber'.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan