Feitelijke vereniging of VZW?

De feitelijke vereniging is conform het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de overeenkomst tussen partijen. Een wettelijke regeling sinds 1 november 2018 voorziet onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid om als feitelijke vereniging in rechte op te treden als partij.

Omwille van het zonder rechtspersoonlijkheid functioneren, kan de feitelijke vereniging geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. Dit laatste gevolg kan enorme proporties aannemen, bv. denkende aan de gebeurtenissen omtrent Aalst carnaval enkele jaren terug, waarin individuele leden van een carnavalsvereniging elk voor hun deel de groteske schadegevolgen van een brandvattende carnavalswagen op zich moesten nemen. Vergeet ook niet dat de feitelijke vereniging onderworpen is aan de fiscale spelregels!

Een vzw kan in tegenstelling tot een feitelijke vereniging verbintenissen aangaan, eigendommen verwerven, schenkingen en legaten aanvaarden, ... , aldus als rechtspersoon optreden tegenover derden. Het vzw-statuut biedt overigens bescherming tegenover derden indien bepaalde nadelige gevolgen zich voordoen.   De leden van de organen van een vzw verbinden zich niet persoonlijk inzake de verbintenissen van de vereniging. Bestuurders die hun boekje zwaar te buiten gaan, kunnen uiteraard nog steeds persoonlijk worden aangesproken.

Een vereniging die in haar werking bepaalde risico-activiteiten heeft, serieuze investeringen wil doen of schenkingen en legaten wil aanvaarden, doet er aldus goed aan het vzw-statuut aan te nemen.

Het vzw-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak. Deze zaken zullen in de hiernavolgende pagina's besproken worden.