Wat als u een VZW bent?

wijzigingen in de samenstelling van de algemene vergadering


De wijzigingen moeten binnen de acht dagen na kennisname door het bestuursorgaan worden ingeschreven in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw.


wijziging in de samenstelling van het bestuursorgaan, de gemachtigden, de dagelijks bestuurders en de commissarissen


Deze wijzigingen moeten neergelegd worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vzw's moeten binnen de dertig dagen te rekenen vanaf dagtekening van de definitieve akte voorzien in de neerlegging van de stukken. Voor de neerlegging bij de griffie moeten luik A en C van aanvraagformulier II ingevuld worden. Voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moeten luik A en B van aanvraagformulier I ingevuld worden. Deze documenten kan u downloaden via onze website www.vsdc.be.
Alle documenten moeten ingediend worden bij de griffie. De publicatie, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, gebeurt via de griffie van de ondernemingsrechtbank. Elektronische neerlegging van wijzigingen is voorlopig nog niet mogelijk.


wijzigingen aan niet in de statuten opgenomen elementen van de oprichtingsakte (WVV) of aan de artikels van de statuten


Elke wijziging aan één of ander artikel van de statuten moet goedgekeurd worden door een buitengewone algemene vergadering, behoudens de uitzonderingen voorzien in het WVV. Deze wijzigingen moeten neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank. Er moet ook een gecoördineerde tekst van de statuten na de wijzigingen neergelegd worden.
Indien de wijzigingen betrekking hebben op de artikels van de statuten die gepubliceerd werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, dan moeten deze wijzigingen ook gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hiertoe moeten luik A en B van aanvraagformulier I ingevuld worden.
Indien het wijzigingen zijn aan de naam (of de afkorting van de naam) van de vzw, de zetel van de vzw, het e-mailadres of de website van de vzw of de einddatum van het boekjaar, dan moet er ook een wijziging gebeuren van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnummer). Hiertoe moeten luik A en C van aanvraagformulier II ingevuld worden.
Alle documenten moeten ingediend worden bij de griffie binnen de dertig dagen na dagtekening van de definitieve akte. De publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, gebeurt via de griffie van de ondernemingsrechtbank. Elektronische neerlegging van wijzigingen is voorlopig nog niet mogelijk.

 

Vzw's van wie het zeteladres, e-mailadres of website of de bepalingen omtrent de werking van het dagelijks bestuur (wijze van benoeming, ambtsbeëindiging, omvang van bevoegdheden, wijze van uitoefening van bevoegdheden) niet in de statuten is opgenomen, dient bij een wijziging van deze gegevens een akte neer te leggen ter griffie en de gegevens van deze wijziging via formulier I en, voor wat betreft de wijziging van het zeteladres, e-mailadres of website, formulier II bekend te laten maken.

Vzw's van wie de statuten nog niet zijn aangepast aan het WVV dienen bij een statutenwijziging meteen de volledige statuten aan te passen aan het WVV.


ontbinding van de vereniging


Eenmaal de buitengewone Algemene Vergadering het definitieve besluit tot ontbinding heeft genomen, moeten de beslissingen betreffende de ontbinding van de vereniging, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars en de bestemming van het netto-actief neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank en gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Alle documenten moeten ingediend worden bij de griffie. De publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad gebeurt via de griffie van de ondernemingsrechtbank.HOE KUNNEN WIJ U HIERBIJ HELPEN?

 • BESPREKING VAN DE GEPLANDE WIJZIGINGEN (in het lidgeld inbegrepen)
  Als VSDC-lid kunnen wij, samen met u, nagaan welke mogelijke stappen u moet ondernemen om op een rechtsgeldige manier een lid te aanvaarden, uit te sluiten, enz… Hetzelfde geldt voor de procedures inzake benoeming, uitsluiting of afzetting van een bestuurder. I.v.m. vragen over statutenwijzigingen, wijzigingen aan het doel, ontbinding en vereffening van uw vereniging kunnen wij u een volledig en optimaal advies geven.
  Ook inzake fusies en splitsingen van verenigingen hebben wij diverse oplossingen. Aarzel dus niet om ons te contacteren.

 

 • NAZICHT VAN DOOR U OPGESTELDE TEKSTEN (in het lidgeld inbegrepen) 
  Indien uw vereniging dat wenst, kunnen wij ook de teksten welke noodzakelijkerwijze moeten neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank en/of gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en die u misschien reeds op voorhand opmaakte, nakijken.
  De nodige opmerkingen hieromtrent worden door onze juridische dienst geformuleerd en schriftelijk aan u overgemaakt. U kan dan de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen en deze nogmaals door ons laten nazien. Een inhoudelijk nazicht van de statuten is één keer in het lidgeld inbegrepen. Voor een tweede nazicht van de statuten vragen onze diensten 100 EUR (excl. BTW).

 

 • OPMAKEN VAN WIJZIGINGEN (niet in het lidgeld inbegrepen)
  Indien uw vereniging dit wenst kunnen wij ook, op maat van uw vereniging, alle teksten, die het voorwerp uitmaken van een beslissing van de Algemene Vergadering, opmaken zodat die correct kunnen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank en/of in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad kunnen gepubliceerd worden.

 

 • OPMAKEN VAN HET LEDENREGISTER (niet in het lidgeld inbegrepen)
  Bij oprichting moet de vzw een ledenregister opstellen en bijhouden op de zetel van de vzw. Indien er wijzigingen zijn, moet het ledenregister aangepast worden door de raad van bestuur binnen de acht dagen. VSDC kan voor u dit ledenregister opstellen met vermelding van de wettelijk verplichte gegevens van de leden. Omdat wij uit ervaring weten dat heel wat vzw's vergeten om hun ledenregister up to date te houden, bieden wij eveneens een service aan waarbij wij ons contractueel verbinden u jaarlijks te contacteren teneinde uw gegevens te verifiëren. Wanneer er wijzigingen zijn in de samenstelling van de Algemene Vergadering, stellen wij een aangepast ledenregister op.
  Dit is een extra dienst van VSDC zodat u zich volop aan het doel van de vereniging kunt wijden, zonder u te moeten bekommeren om deze administratieve rompslomp.

 

 • OPMAKEN VAN HET ONTBINDINGSBESLUIT (niet in het lidgeld inbegrepen)
  VSDC kan, bij ontbinding van uw vzw, het ontbindingsbesluit en de akten betreffende de vereffenaars opstellen zodat deze correct kunnen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank en correct kunnen gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.


Voor al deze zaken komt u in contact met de mensen van onze Juridische dienst.