FAQ

 • De vzw moet een verzekering afsluiten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie dekt. Wij raden aan om tevens een verzekering lichamelijke ongevallen af te sluiten.
 • Indien aan de vrijwilliger een forfaitaire onkostenvergoeding betaald wordt, dan moet een nominatieve lijst van de vergoedingen in de boekhouding bijgehouden worden (model terug te vinden op de website www.vsdc.be onder de rubriek downloads).
 • De vzw moet de vrijwilligers informeren.

Deze informatieplicht omvat:

 • juridisch statuut van de organisatie en sociale doelstelling;
 • vermelding dat de vzw een verzekering heeft afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vzw dekt;
 • vermelding van andere verzekeringen die voor de vrijwilliger werden afgesloten (vb. lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand);
 • vermelding of al dan niet een onkostenvergoeding wordt uitbetaald. Indien dit het geval is, welke soort (reële of forfaitaire onkostenvergoeding);
 • melding dat de vrijwilliger gehouden is tot een geheimhoudingsplicht betreffende geheimen die de vrijwilliger verneemt tijdens de vrijwilligersactiviteit zoals bepaald in art.458 van het Strafwetboek.  

De informatie mag op een informele manier aan de vrijwilliger bezorgd worden (vb. via de website, een ledenblad, …). De bewijslast berust echter bij de vzw waardoor mondeling informeren niet aangewezen is. Een model van een organisatienota (= schriftelijke nota in het kader van de informatieplicht) kan u op de website www.vsdc.be terugvinden onder de rubriek downloads.

 • De vrijwilliger die werkt onder het gezag van de vzw moet ingeschreven worden in een personeelsregister met de vermelding 'vrijwilliger'. Dit kan onder de vorm van een vrijwilligersregister.* Er moet voor de vrijwilliger geen Dimona-aangifte gedaan worden tenzij hij een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangt die hoger ligt dan de maximum grenzen. (zie vraag : Kunnen vrijwilligers een onkostenvergoeding ontvangen?)
 • Indien de vrijwilliger werkt onder gezag van de vzw, moet hem een exemplaar van het arbeidsreglement overhandigd worden. 
 • De arbeidswet (vb. nachtarbeid, zondagsarbeid, …) en de wetgeving betreffende het welzijn op het werk zijn ook op vrijwilligers van toepassing indien zij onder het gezag van de vzw werken.

Het element werken onder gezag betekent dat de vzw gezag kan uitoefenen over de vrijwilliger (op een gelijkaardige wijze als een werknemer onder gezag staat van de werkgever). Dit betekent dat er een band van ondergeschiktheid bestaat tussen vzw en vrijwilliger. Het element gezag wordt beoordeeld aan de hand van een geheel van feitelijke elementen.   


* Een vrijwilligersregister kan besteld worden via de rubriek 'boeken' op de website www.vsdc.be.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan