FAQ

 

Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. Een feitelijke vereniging kan beschouwd worden als het "clubje". Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging.

Evenwel regelt het nieuwe ondernemingsrecht sinds 1 november 2018 een wettelijk kader om als feitelijke vereniging in rechte op te treden. 

Als een vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke risico's neemt, of onroerende goederen wil verwerven of schenkingen en legaten wenst te aanvaarden, dan doet zij er goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te vormen naar een vzw.

Het vzw-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak. 

Als rechtspersoon daarentegen kan de vzw in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen aangaan, dagvaarden, gedagvaard worden enz. Dit betekent dat de leden persoonlijk niet gebonden zijn door de vereniging voor zover de vzw zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid, er geen fraude is gepleegd en de leden en bestuurders de vereniging leiden volgens het gekende principe van "de goede huisvader", zijnde de "bonus pater familias".

In het geval dat een vereniging van de overheid subsidies krijgt kan zij door de subsidiërende overheid verplicht worden om een vzw te worden. 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan