FAQ

In principe kan iedereen vrijwilligerswerk verrichten vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat men in hetzelfde kalenderjaar 16 jaar wordt. Deze leeftijdsgrens is niet vereist in geval het vrijwilligerswerk plaatsvindt in jeugdbeweging- of schoolverband, zolang er sprake is van een pedagogische of educatieve vorming.

Voor bepaalde categorieën is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk echter afhankelijk van een voorafgaande aangifte.

  • Werklozen of personen op SWT (bruggepensioneerden) hebben een aanmeldingsvereiste via formulier C45B bij de RVA, tenzij de vzw zelf een algemene toelating van de RVA heeft verkregen. Na melding mag gestart worden als vrijwilliger.  Binnen de  twaalf dagen moet de RVA reageren. Indien de RVA niet gereageerd heeft binnen deze termijn, wordt het vrijwilligerswerk geacht te zijn aanvaard. Een eventuele negatieve beslissing van de RVA buiten deze termijn, kan enkel betrekking hebben op latere vrijwilligersactiviteiten. Wie een aanvraag tijdskrediet indient, is niet verplicht om het vrijwilligerswerk aan te geven maar u kan er wel melding van maken op uw aanvraagformulier om problemen bij een controle te vermijden.
  • Zieken met een invaliditeitsuitkering : een voorafgaande aanvraag en toelating van de adviserend geneesheer van de  mutualiteit is vereist. 
  • Ambtenaren moeten in principe aan hun overste toestemming vragen voor elke activiteit die men naast het ambt uitoefent.
  • Personen die een leefloon ontvangen dienen hun dossierbeheerder bij het OCMW op de hoogte te brengen;
  • Asielzoekers: kunnen vrijwilligerswerk verrichten in België mits melding bij Fedasil of het OCMW en mits in bezit van een wettig verblijfsdocument of mits zij zich in een erkenningsprocedure zitten of recht hebben op opvang. Andere niet-EU-onderdanen moeten in bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning alvorens zij kunnen vrijwilligen in België

 
De wetgeving voorziet een uitsluiting om vrijwilligerswerk te verrichten voor wie reeds met een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis (diensten- of aannemingscontract) met de vzw verbonden is tenzij het gaat om volledig verschillende taken of activiteiten.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan