FAQ

In principe kan iedereen vrijwilligerswerk verrichten vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat men in hetzelfde kalenderjaar 16 jaar wordt. Deze leeftijdsgrens is niet vereist in geval het vrijwilligerswerk plaatsvindt in jeugdbeweging- of schoolverband, zolang er sprake is van een pedagogische of educatieve vorming.


Voor bepaalde categorieën is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk echter afhankelijk van een voorafgaande aangifte. Dit is ook zo voor het kosteloos opnemen van een bestuursmandaat in een vzw. 

  • Werklozen en bruggepensioneerden : een voorafgaande aanvraag (via formulier C45B) en het akkoord van de directeur van het werkloosheidsbureau zijn noodzakelijk. 
    Indien binnen de twee weken na de ontvangst van een volledige aangifte geen beslissing is genomen, wordt de uitoefening van de activiteit met behoud van uitkeringen, geacht aanvaard te zijn. Een eventuele negatieve beslissing van de RVA buiten deze termijn van 2 weken, kan enkel betrekking hebben op latere vrijwilligersactiviteiten. Wie een aanvraag tijdskrediet indient, is niet verplicht om het vrijwilligerswerk aan te geven maar u kan er wel melding van maken op uw aanvraagformulier om problemen bij een controle te vermijden.
  • Gepensioneerden : er moet geen melding meer gedaan worden van de vrijwilligersactiviteit aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Wie een rust- of overlevingspensioen van de overheidssector geniet, moet wel een voorafgaande verklaring aan de PDOS bezorgen samen met een attest van de betrokken organisatie waarvoor men als vrijwilliger werkt.
  • Zieken met een invaliditeitsuitkering : een voorafgaande aanvraag en toelating van de mutualiteit is vereist. 
  • Ambtenaren moeten in principe aan hun overste toestemming vragen voor elke activiteit die men naast het ambt uitoefent.
  • Personen die een leefloon ontvangen dienen hun maatschappelijk assistent bij het OCMW op de hoogte te brengen.

 
De wetgeving voorziet een uitsluiting om vrijwilligerswerk te verrichten voor wie reeds met een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis (diensten- of aannemingscontract) met de vzw verbonden is tenzij het gaat om volledig verschillende taken of activiteiten.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan