FAQ

- Procedure voor vzw's opgericht voor 1 mei 2019 en die zich uiterlijk tot 31/12/2019 onderwerpen aan de bepalingen van de wet van 27 juni 1921

De algemene vergadering moet het ontbindingsbesluit nemen. Over een ontbinding kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer dit uitdrukkelijk in de oproeping is vermeld en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Het besluit tot ontbinding kan enkel worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Onthoudingen en ongeldige stemmen meegeteld als tegenstemmen.

De statuten kunnen een strengere procedure bepalen.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

Op de algemene vergadering worden ook één of méér vereffenaars aangesteld en hun opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De vereffenaars moeten zowel de belangen van de schuldeisers als die van de vzw behartigen. 

De beslissing van de algemene vergadering, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s), de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het netto-actief worden binnen de maand na de dagtekening ervan neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De akten betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s) vermelden hun naam, voornamen en woonplaats, of, ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, rechtsvorm en zetel. 

Van hogergenoemde beslissingen moeten enkel de volgende bepalingen bij uittreksel worden bekendgemaakt door publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad: 

  • voor de beslissingen van de algemene vergadering of de vereffenaar(s) betreffende de ontbinding van de vereniging of de vereffening vermeldt men de auteur, de datum en het dispositief van de beslissing;
  • voor de akten en beslissingen betreffende de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaar(s) vermeldt men hun naam, voornaam en woonplaats of ingeval het rechtspersonen betreft, hun naam, rechtsvorm en zetel. 

De vereffenaar(s) moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze zowel met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening houden. 

 Als de vereffening kan worden afgesloten - na aanzuivering van de passiva en beëindiging van alle lopende verplichtingen - roepen de vereffenaars opnieuw een algemene vergadering bijeen waar de bestemming van het netto-actief moet worden bepaald. 

Deze bestemming kan geen andere zijn dan die bepaald in de statuten of, bij ontstentenis van enige statutaire bepaling daaromtrent, besloten door de algemene vergadering die de vereffenaars bijeenroepen. Bij ontstentenis van een bepaling in de statuten of van een besluit van de algemene vergadering geven de vereffenaars aan het actief een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Dit vermogen dient steeds naar een belangeloze vereniging te gaan. Het netto-actief mag nooit onder de leden worden verdeeld. De bepaling van de bestemming door de algemene vergadering moet openbaar worden gemaakt door neerlegging van de beslissing in het dossier van de vereniging en bekendmaking bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

De vereffening kan hierna worden afgesloten.


- Procedure voor vzw's opgericht vanaf 1 mei 2019 of voor bestaande vzw's vanaf 1 januari 2020, tenzij zij hun statuten in 2019 hebben aangepast aan het WVV:


De te volgen procedure is gelijklopend als deze in het 'oude' wetboek, met enige uitzonderingen:

- dat onthoudingen en ongeldige stemmen buiten beschouwing worden gelaten in de stemming

- een proceduremogelijkheid zonder vereffenaar wordt opengesteld onder specifieke voorwaarden;

- een beraadslaging volgens de procedure van statutenwijziging conform het WVV tot toewijzing van het netto-actief in geval het netto-actief niet bepaald is in de statuten;

- bijkomende vereisten voor andere dan kleine vzw's (conform de indeling van boekhoudkundige criteria in het WVV).


 

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan