FAQ

Onderstaande procedure geldt voor vzw's die niet verplicht zijn een commissaris aan te duiden en er ook geen hebben aangeduid.

De algemene vergadering moet het ontbindingsbesluit nemen. Over een ontbinding kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer dit uitdrukkelijk in de oproeping is vermeld en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Het besluit tot ontbinding kan enkel worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld in de beoordeling.

De statuten kunnen een strengere procedure bepalen.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. 

Op de algemene vergadering worden ook één of méér vereffenaars aangesteld en hun opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De vereffenaars moeten zowel de belangen van de schuldeisers als die van de vzw behartigen. 

De vereffenaar(s) moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze zowel met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening houden. 

 Als de vereffening kan worden afgesloten - na aanzuivering van de passiva en beëindiging van alle lopende verplichtingen - roepen de vereffenaars opnieuw een algemene vergadering bijeen waar de bestemming van het netto-actief moet worden bepaald (tenzij dit al op de eerste vergadering hierover werd beslist). De vereffenaar dient hierbij minstens één maand voor de algemene vergadering een cijfermatig verslag over de vereffening op de maatschappelijke zetel neer te leggen. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle leden, hetzij individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting zal worden beslist, hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig ander agendapunt.

 

De bestemming van het netto-actief kan geen andere zijn dan die bepaald in de statuten of, bij ontstentenis van enige statutaire bepaling daaromtrent, besloten door de algemene vergadering die de vereffenaars bijeenroepen. Bij ontstentenis van een bepaling in de statuten of van een besluit van de algemene vergadering geven de vereffenaars aan het actief een bestemming die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht. Dit vermogen dient steeds naar een belangeloze vereniging te gaan. Het netto-actief mag nooit onder de leden worden verdeeld.

De vereffening kan hierna worden afgesloten.

Voornoemde beslissingen moeten bekendgemaakt worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank tot publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Het WVV voorziet een aparte procedure voor afsluiting van een vzw op één algemene vergadering zonder vereffenaar, mits bijkomende specifieke voorwaarden worden ingevuld. Als lid kan u uiteraard ons advies hierover inwinnen.

 

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan