Wat als u een VZW opricht?

Tot 30 april 2019 kan een vzw haar oprichting via onderstaande stappen uitvoeren.

Vanaf 1 mei 2019 treedt het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen in werking. Een vzw die vanaf 1 mei wenst op te richten onder deze nieuwe regels kan geen gebruik maken van onderstaande informatie. Een update van de informatie op onze website volgt! VSDC-leden kunnen uiteraard reeds bij onze juridische dienst terecht voor het oprichten van een vzw onder de nieuwe wettelijke regeling.

 

Wie wil starten met een vzw of wie zijn feitelijke vereniging wil omzetten naar een vzw moet vooraf reeds overwogen besprekingen gevoerd hebben en moet er over waken dat hij zich geenszins halsoverkop in een avontuur stort.

Geloven dat de vzw-structuur een zaligmakende oplossing is waardoor men van alle problemen bevrijd wordt en gevrijwaard blijft, is een zeer zwakke argumentatie waardoor men maar al te vlug tot de werkelijkheid kan geroepen worden.

Wie een vzw opricht, moet voor ogen houden dat de vereniging een menslievend, ideëel en/of onbaatzuchtig doel moet hebben en dat de "commerciële daden" steeds bijkomstig moeten zijn om het hoofddoel te realiseren. Men mag zeker geen vzw oprichten met het oog op, via een in de statuten gesteld doel, het verkrijgen van een gunstiger fiscaal statuut dat op vzw's van toepassing is.

Bij de oprichting van een vzw kan men drie stappen onderscheiden:


1. opmaken van de statuten

Meestal komen de initiatiefnemers samen om gezamenlijk hun ideeën neer te schrijven in de statuten en er zo van overtuigd te zijn dat hun doelstellingen in werkelijkheid kunnen worden gerealiseerd.

Hierbij moet nauwkeurig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen overgenomen worden.

Nadien worden de leden uitgenodigd om de statuten te ondertekenen. Enkel zij die de statuten ondertekenen, worden beschouwd als oprichter, stichter, effectief lid of eerste lid van de Algemene Vergadering. Het zijn ook deze personen die over de algehele volheid van het lidmaatschap beschikken.

Na de oprichting zullen deze ondertekenaars ook de leden van de Raad van Bestuur, m.a.w. de personen die het beleid van de Algemene Vergadering moeten uitvoeren, verkiezen.

Eén raad: spring voorzichtig om met statuten.
Meer bepaald zijn de tien verplichte vermeldingen, vermeld in het artikel
2 van voornoemde wet, van essentieel belang en van dwingend recht. Dit artikel is dan ook uitermate belangrijk voor het behouden van de rechtspersoonlijkheid.


2. neerlegging van het dossier bij de griffie van de ondernemingsrechtbank

De vzw krijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders, en in voorkomend geval van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, worden neergelegd bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de vzw haar zetel heeft.

De statuten moeten door alle stichters getekend worden waarna een origineel ondertekend exemplaar moet neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders en de gemachtigden vermelden hun namen, voornamen, hun woonplaats en hun geboortedatum en -plaats, samen met de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen.

Bij oprichting van de vzw moet de vzw ook een ondernemingsnummer aanvragen. Dit gebeurt door het invullen van luik C van aanvraagformulier I. Dit formulier kan u downloaden via onze website www.vsdc.be.

Naast de neerlegging van de statuten en de akten betreffende de bestuurders en de gevolmachtigden, moet de vzw ook een ledenregister bijhouden op de zetel van de vzw. Dit ledenregister vermeldt de effectieve leden met naam, voornamen, woonplaats en de datum van toetreding.
Indien de vzw een dagelijks bestuur of commissarissen heeft, dan moeten de akten hieromtrent ook neergelegd worden.3. publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Naast de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, moeten de statuten (bij uittreksel), de bestuurders en eventueel de gemachtigden, het dagelijks bestuur en de commissarissen ook gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Dit gebeurt via de griffie van de ondernemingsrechtbank. Luik A en luik B van aanvraagformulier I moeten hiertoe ingevuld worden. Dit formulier kan u downloaden via onze website www.vsdc.be.

De statuten moeten niet volledig gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, maar slechts per uittreksel. Dit uittreksel bevat de wettelijk verplichte vermeldingen in de statuten zoals bepaald in art. 2 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

De betaling van de publicatiekosten gebeurt door voorafgaande overschrijving op het rekeningnummer van het Belgisch Staatsblad (679-2005502-27).De juiste prijs van de publicatiekosten kunt u vinden op deze website onder de rubriek FAQ.

 

4. elektronische oprichting

 

De neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbald en de betaling van de publicatiekosten kunnen online in één beweging gebeuren via www.egriffie.be.verplichte vermeldingen

 • verplichte statutaire vermeldingen in de statuten
  Art. 2 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002:
  1. de naam, voornamen en woonplaats van iedere stichter, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel;
  2. de naam en het adres van de zetel van de vereniging, alsook de vermelding van het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert;
  3. het minimumaantal leden, dan niet minder mag zijn dan drie;
  4. de precieze omschrijving van het doel of van de doeleinden waarvoor zij is opgericht;
  5. de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden;
  6. de bevoegdheden van de Algemene Vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht;
  7. a) de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en de duur van hun mandaat;
     b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen gemachtigd de vereniging overeenkomstig artikel 13, vierde lid, te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college;
      c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen overeenkomstig artikel 13 bis, eerste lid, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college;
  8. het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden;
  9. de bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden, welk vermogen tot een belangenloze doelstelling moet worden aangewend;
  10. de duur van de vereniging ingeval zij niet voor onbepaalde duur is aangegaan.
 • verplichte vermelding op alle documenten uitgaande van de vzw
  Artikel 11 van de wet schrijft voor dat al de akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van verenigingen zonder winstoogmerk, de naam van de vereniging moeten vermelden onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'vereniging zonder winstoogmerk' of door de afkorting 'vzw' en het adres van de zetel van de vereniging.
  Deze verplichting moet strikt nageleefd worden. Indien dit niet het geval is, kan dit de persoonlijke aansprakelijkheid tot gevolg hebben van diegenen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van stukken waarop deze vermeldingen niet aangebracht zijn.
  De naam van de vzw die moet vermeld worden, is diegene die in de statuten bepaald is. Een afkorting kan eveneens, indien deze ook in de statuten vermeld is.


HOE KUNNEN WIJ U HIER BIJ HELPEN?

 • BESPREKING VAN UW ORGANISATIE (in het lidgeld inbegrepen)
  Als VSDC-lid kunnen wij met u, op voorhand, de structuur die het best bij uw vereniging past, bespreken en u wegwijs maken in de juridische doolhof van wetten, decreten, koninklijke besluiten, en een gepast antwoord geven op uw vragen: "Wie is lid van de vzw?", "Wat is het verschil tussen een Algemene Vergadering en Raad van Bestuur?", "Wat bij een eventuele ontbinding?", "Hoeveel maal moeten wij vergaderen?", enz... Heeft u nadien nog vragen, dan kan u deze telefonisch, per fax, per brief of per e-mail stellen. Meer nog: Wenst u bijkomende informatie, dan bent u welkom in onze kantoren en kan u een nieuwe afspraak maken met één van onze medewerkers.
 • NAZICHT VAN UW STATUTEN (in het lidgeld inbegrepen)
  Indien uw vereniging dat wenst, kunnen wij ook de statuten die door u reeds zijn aangepast aan de nieuwe VZW-wet, nakijken en de nodige opmerkingen hieromtrent formuleren. U kan dan de noodzakelijke wijzigingen aanbrengen en deze nogmaals door ons laten nazien. (Een eerste nazicht is gratis, vanaf het tweede wordt de som van 90 Euro aangerekend!)
 • OPMAKEN VAN UW STATUTEN (niet in het lidgeld inbegrepen)Indien uw vereniging dit wenst, kunnen wij op maat van uw vereniging statuten opmaken. Na een grondige analyse omtrent uw doelstellingen garanderen wij u correcte statuten.
 • VOLLEDIGE OPRICHTING VAN UW VZW (niet in het lidgeld inbegrepen)
  Indien u dit wenst, kunnen wij ook zorgen voor de volledige oprichting van uw vzw. Dit volledig pakket omvat het opmaken van de statuten, het uittreksel van de statuten, het ledenregister, de akten betreffende de bestuurders en gemachtigden (dit zowel voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank als voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad),  het aanvragen van het ondernemingsnummer en de elektronische neerlegging. M.a.w. het volledig dossier dat nodig is voor de oprichting van uw vzw wordt door onze diensten opgesteld en elektronisch neergelegd.