Wat als u een VZW opricht?

 

Een vzw wordt opgericht door een initiatief van twee of meer oprichtende leden om samen in een organisatie met rechtspersoonlijkheid een belangeloos doel te verwezenlijken.

 

Een vzw verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van neerlegging van een authentieke of onderhandse oprichtingsakte op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank van waar het adres van de maatschappelijke zetel van de vzw zich bevindt.

 

De oprichtingsakte van een vzw, waarvan het uittreksel wordt bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, omvat de volgende verplichte onderdelen:

 

  1. De naam, voornaam en woonplaats van iedere oprichter of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en adres van de zetel

     

  2. De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vzw is gevestigd en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vzw

     

  3. De eerste versie van de tekst van de statuten waarin minstens de volgende onderdelen worden in opgenomen (de bepalingen onder 1, 2, 4, 5 en 6 mogen eveneens in de statuten worden opgenomen):

 

a) de naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vzw is gevestigd;

  

b) het minimumaantal leden;

  

c) de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat zij nastreeft en van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft;

  

d) de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden;

 

e) de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar besluiten aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht;

  

f) 1) de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders en de duur van hun mandaat;  

     2) in voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd de vzw te vertegenwoordigen, de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheden en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college;

  

g) het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden;

 

h) het belangeloos doel waaraan de vzw, bij haar ontbinding, het vermogen moet bestemmen;

 

 i) duur van de vzw ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;

 

       4. In voorkomend geval, de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen belast met het dagelijks bestuur, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij hun bevoegdheid uitoefenen, alleen dan wel gezamenlijk, of als college 

       5. De identiteit van de bestuurders

       6. In voorkomend geval: de identiteit van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, de dagelijkse bestuurders en de commissarissen

 

                                                                  

 

De neerlegging van de oprichtingsakte gebeurt elektronisch via www.egriffie.be (deze elektronische oprichting is evenwel niet mogelijk indien er buitenlandse mandatarissen moeten worden geregistreerd) of via de rechtstreekse neerlegging van stukken op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

In dat laatste geval moet ook het aanvraagformulier I tot bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden ingevuld. Luik A, luik B en luik C van aanvraagformulier I moeten hiertoe ingevuld worden. Dit formulier kan u downloaden via onze website www.vsdc.be.

Het tarief van de publicatiekosten bij elektronische oprichting is goedkoper dan bij de fysieke neerlegging van stukken. De tarieven vindt u onder de FAQ's op onze website.

 

  


HOE KUNNEN WIJ U HIER BIJ HELPEN?

 

BESPREKING VAN UW ORGANISATIE (in het lidgeld inbegrepen)

 VSDC-leden kunnen bij ons telefonisch, per mail en op afspraak terecht om alle vragen aangaande de oprichting van de vzw te stellen

 

  NAZICHT VAN DE STUKKEN VAN DE OPRICHTINGSAKTE (in het lidgeld inbegrepen)

 Een eerste nazicht is in het lidgeld inbegrepen. Een tweede nazicht van de inhoudelijke bepalingen van de statuten wordt gefactureerd aan het tarief van 100 EUR excl. BTW.

 

VOLLEDIGE OPRICHTING VAN UW VZW (niet in het lidgeld inbegrepen)

 Het volledig dossier dat nodig is voor de oprichting van uw vzw wordt door onze diensten opgesteld en elektronisch neergelegd (behoudens in die gevallen dat er omwille van inschrijving van buitenlandse mandatarissen geen elektronische oprichting mogelijk is, de ingevulde formulieren ter neerlegging worden u dan opgestuurd).

 Bovendien wordt de eerste versie van het ledenregister voor de eerste vijftien effectieve leden opgesteld, dat als wettelijk verplicht document op de maatschappelijke zetel moet worden bijgehouden.

 De totaalprijs van dit volledig pakket bedraagt 475 EUR excl. BTW en excl. publicatiekosten.