FAQ

De wijzigingen binnen het bestuursorgaan moeten neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank, aangevuld worden in de KBO en per uittreksel gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Alles moet gebeuren via de griffie van de ondernemingsrechtbank op geijkte formulieren.

Wanneer een bestuurder zijn ontslag geeft, is dit steeds een voortijdige opzegging van zijn mandaat. Vaak gaat een ontslag onmiddellijk in, maar dit is niet steeds het geval. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als er onvoldoende bestuurders overblijven, wordt hij geacht zijn taak verder te zetten, volgens het "goede huisvader-principe" tot in zijn vervanging is voorzien of tot hij de mededeling krijgt dat hij bv. niet vervangen wordt maar zijn werkzaamheden overgedragen worden aan een andere bestuurder. De bestuurder zal er steeds over waken dat zijn ontslag de goede werking van de vereniging niet in het gedrang brengt. Een bestuurder kan echter niet verplicht worden onredelijk lang zijn mandaat verder uit te oefenen. Wat juist verstaan wordt onder 'redelijke termijn' blijft wel een feitenkwestie. De statuten kunnen deze problemen ondervangen. 

Voor een wijziging binnen het bestuursorgaan moeten luik A en B van aanvraagformulier I ingevuld worden en luik A en C van aanvraagformulier II . Tevens moeten de akten betreffende het bestuursorgaan en eventueel bij wijziging betreffende de gemachtigden worden neergelegd. Deze akten moeten in minstens twee origineel getekende exemplaren worden ingediend op de griffie.

De nodige formulieren kunt u op de website www.vsdc.be terugvinden onder de rubriek downloads.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan