FAQ

Wanneer er zich een wijziging voordoet in de algemene vergadering, dan moet dit niet gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Iedere toetreding, uittreding of uitsluiting van een lid van de algemene vergadering moet wel binnen de acht dagen na kennisname door het bestuursorgaan aangevuld worden in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vereniging.

Het ledenregister moet niet neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Het ledenregister moet wel intern bewaard en aangevuld worden. Bovendien geldt: De vereniging moet, op mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de kopieën of uittreksels uit dit register verstrekken die deze instanties nodig achten.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan