FAQ

 

Wanneer er zich een wijziging voordoet in de algemene vergadering, dan moet dit niet gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Iedere toe- of uittreding of uitsluiting van een lid van de algemene vergadering moet wel binnen de acht dagen na kennisname door de raad van bestuur aangevuld worden in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vereniging.

Sinds de Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen is het niet langer verplicht het ledenregister neer te leggen op de griffie. Het ledenregister moet wel intern bewaard en aangevuld worden. Bovendien legt de Wet houdende diverse bepalingen een bijkomende plicht op voor de verenigingen: "De verenigingen moeten, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren, onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten".

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan