FAQ

Een kunstenaar kan voor een artistieke prestatie een onkostenvergoeding ontvangen van de opdrachtgever met toepassing van de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars. 
 
De Wet verstaat onder het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie. Een workshop is eerder educatief en komt hier niet voor in aanmerking. 


Opdat de vergoeding vrij van RSZ en belastingen zou zijn, moeten volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

  • de kunstenaar mag maximum 147,67 euro per dag en per opdrachtgever ontvangen (bedrag 2023); 
  • de kunstenaar mag maximum 2.953,37 euro per jaar ontvangen (bedrag 2023); 
  • bij dezelfde opdrachtgever mag niet meer dan 7 dagen na elkaar beroep worden gedaan op deze kleine vergoedingsregeling; 
  • de kunstenaar mag maximaal 30 dagen per jaar gebruik maken van de regeling; 
  • de kunstenaar moet bij de Commissie Kunstenaars een kunstenaarskaart aanvragen via een aanvraagformulier. De kunstenaarskaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar waarna ze moet vernieuwd worden;
  • de kunstenaar mag niet met de opdrachtgever verbonden zijn via een arbeidsovereenkomst, aannemingsovereenkomst (als zelfstandige) of een statutaire aanstelling, tenzij voor een prestatie van een volledig andere aard.

Kunstenaars die zonder arbeidsovereenkomst of zonder zelfstandig statuut voor een opdrachtgever artistieke prestaties leveren tegen een loon en ook van de kleine vergoedingsregeling wensen gebruik te maken bij dezelfde of een andere opdrachtgever, moeten opletten. Er wordt rekening gehouden met het totaal van de inkomsten op jaarbasis om na te gaan of de kleine vergoedingsregeling kan toegepast worden. Zij kunnen niet eerst van de kleine vergoedingsregeling gebruik maken en na het bereiken van de maximumgrens aan de RSZ aangegeven worden.


Kunstenaars-werknemers of kunstenaars-zelfstandigen kunnen wel bovenop hun inkomen als werknemer of zelfstandige de kleine vergoedingsregeling genieten bij dezelfde of bij een andere opdrachtgever. Bij dezelfde opdrachtgever kan dit evenwel niet tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst.


Deze vergoeding kan niet worden gecumuleerd met een andere onkostenvergoeding, noch met de vrijwilligersvergoeding (men kan wel een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor niet-artistieke prestaties die op een ANDERE dag geleverd zijn). 


In tegenstelling tot de vrijwilligersvergoeding kan de kleine vergoedingsregeling niet gecumuleerd worden met een werkloosheidsvergoeding. De dag waarop men van deze regeling gebruik maakt, moet op de controlekaart aangeduid worden. 


Bij overschrijding van de dag- en/of jaargrens gelden volgende regels :


Daggrens wordt overschreden :

Fiscaal wordt de volledige vergoeding belastbaar. Voor de RSZ vervalt de vrijstelling voor alle vergoedingen die de kunstenaar tijdens het kalenderjaar van de opdrachtgever ontvangt.


Jaargrens wordt overschreden :

Fiscaal wordt enkel het hogere gedeelte uitgesloten van de vrijstelling. Voor de RSZ vervalt de vrijstelling voor de vergoedingen van de huidige opdrachtgever maar ook voor de vergoedingen van opdrachtgevers die de kunstenaar eerder in het jaar (dus vóór de overschrijding van de jaargrens) tewerkstelden en die hem in de rest van het jaar zullen tewerkstellen. Deze sociaalrechtelijke regel geldt eveneens bij het overschrijden van het aantal toegestane dagen.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan