FAQ

Elke vzw moet een UBO-register bijhouden. Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van (onder andere) een vzw in geregistreerd staan. Het doel van het register is de verdere bestrijding van witwaspraktijken en andere economische criminaliteit in Europa.

1. Uiteindelijke begunstigden

Deze term ligt gevoelig in de vzw-wereld. De term ‘begunstigde’ lijkt aan te geven wie de middelen van een vzw kan verkrijgen. In een vzw is echter geen winstuitkering mogelijk aan natuurlijke personen. Eventuele winsten moeten opnieuw geïnvesteerd worden in de werking van de vzw. Ook bij ontbinding en vereffening van de vzw gaat het netto-actief naar een belangeloos doel en dus nooit naar natuurlijke personen.

De term uiteindelijke begunstigden is dus verwarrend, maar heeft niets te maken met de “begunstigde” van het netto-actief bij ontbinding van de vzw. Dit zijn geen uiteindelijke begunstigden in de zin van de UBO-wetgeving.

De term heeft voor de meeste vzw’s enkel betrekking op de natuurlijke personen die zeggenschap of beslissingsrecht hebben over (het vermogen van) de vzw, tijdens het bestaan van de vzw. Deze natuurlijke personen zijn volgens de wet de uiteindelijke begunstigden. Dit betekent niet dat zij op een of andere manier het vermogen van de vzw zouden kunnen verkrijgen. Natuurlijke personen kunnen zich nooit het vermogen van de vzw toe-eigenen, niet tijdens het bestaan van de vzw en niet bij ontbinding.

2. Conclusies:

- Elke vzw heeft uiteindelijke begunstigden.
- De uiteindelijke begunstigden zijn steeds natuurlijke personen.
- De uiteindelijke begunstigden zijn in de meeste gevallen enkel de personen die zeggenschap of beslissingsrecht hebben over (het vermogen van) de vzw en het vermogen kunnen aanwenden ter realisatie van de belangeloze doelstelling van de vzw.
- Deze personen hebben geen recht op het vermogen van de vzw!

Naar toepassing op vzw’s zijn de “begunstigden/beslissers” de volgende categorieën van personen:

- de bestuurders,
- de personen die gemachtigd zijn de vereniging in en/of buiten rechte te vertegenwoordigen,
- de dagelijkse bestuurders,
- elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging uitoefent.
- de natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht of werkzaam is

De eerste drie categorieën spreken voor zich, de laatste twee niet:

- Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging uitoefent: hier worden voornamelijk de UBO’s bedoeld van een rechtspersoon-bestuurder in uw vzw. Via de rechtspersoon-bestuurder van uw vzw oefenen zij dus zeggenschap uit binnen uw vzw. Het gaat ook om de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder in uw vzw.

- Natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vzw werd opgericht of werkzaam is, zijn in eerste instantie de personen die met naam worden genoemd in de statuten van de vzw als persoon in wiens belang de vzw wordt opgericht.

Indien geen enkele persoon met naam wordt aangewezen, is het de algemene categorie van uiteindelijke begunstigden, zoals beschreven in de statuten van de vzw, die moet geregistreerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de leerlingen van een school-vzw, of de patiënten van een ziekenhuis-vzw. U moet uiteraard niet alle leerlingen/patiënten bij naam aanduiden, maar enkel de categorie.

Wie het ubo-register nog niet in orde bracht, kan een stappenplan bij onze diensten opvragen, zodat u dit vlot in orde kan brengen.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan