FAQ

Elke werkperiode mag niet korter zijn dan 3 uren. Een eventuele korte rustpauze kan wel ingelast worden. Ook de gebruikelijke middagpauze wordt aanvaard.


Afwijkingen:


a. De 3-urenregel is niet van toepassing op de werkgevers en werknemers die niet onder het toepassingsgebied van de Arbeidswet inzake arbeidsduur vallen (vb. thuiswerkers).


b. De minimale duur kan gewijzigd worden bij KB,vb: 

  • 25-dagen-regel (Artikel 17);
  • PWA-ers; 
  • werknemers die tewerkgesteld worden in centra voor beroepsopleiding;
  • arbeiders van wie het werk er uitsluitend uit bestaat de lokalen waarin hun werkgever voor beroepsdoeleinden gehuisvest is, schoon te maken.  

c. Tenslotte kan van de 3-uren-regel afgeweken worden bij CAO. Dit is onder meer het geval bij het PC 302 Horeca (2u per dag), PC 331 kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang.


Een aantal vzw’s hebben het moeilijk om te voldoen aan deze minimumnormen. Het gaat dan meestal om verenigingen die sportlessen, muzieklessen, e.d. organiseren. Omwille van de aard van de activiteit komen deze vzw’s veelal niet aan de vereiste 3 uren per werkprestatie (of 4 uren indien minder dan een 1/3 tewerkstelling). Een mogelijke oplossing is beroep doen op de 25-dagen-regel of een CAO afsluiten. Is geen van deze alternatieven mogelijk, dan moet de vzw de werknemer inschrijven met een min. 1/3 tewerkstelling.

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan