FAQ

 

Krachtens de Wet van 3.7.78 wordt verondersteld dat wanneer partijen verscheidene arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten hebben, zij een contract voor onbepaalde duur hebben afgesloten. De verschillende contracten hoeven elkaar niet zonder onderbreking op te volgen om opeenvolgend te zijn. Het volstaat dat er twee of meer contracten voor bepaalde duur tussen dezelfde werkgever en dezelfde werknemer werden afgesloten. 


De bedoeling van de wetgever was om misbruiken te vermijden vanwege de werkgever door het ontwijken van de opzeggingstermijnen die moeten gerespecteerd worden bij een contract voor onbepaalde duur. 


Nochtans zijn in bepaalde gevallen opeenvolgende contracten voor bepaalde duur mogelijk : 
 
a. wanneer de onderbreking toe te schrijven is aan de werknemer (vb om persoonlijke redenen);
 
b. indien de werkgever kan bewijzen dat de opeenvolgende contracten voor bepaalde duur gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of om andere wettelijke redenen. We vinden in de voorbereidende werken o.m. de ecomomische toestand waarin de onderneming zich bevindt : vb. Subsidiëring wordt toegekend voor 1 jaar. Na dit jaar wordt een bijkomende subsidie van 6 maanden toegekend;
 
c. opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd zijn tevens mogelijk indien men max. 4 contracten met elk een duur van minstens 3 maanden bepaalde tijd sluit over een totale periode van max. 2 jaar. De werkgever moet in dit geval niet kunnen bewijzen dat de opeenvolgende contracten gerechtvaardigd zijn. 
 
De totale duur van de opeenvolgende overeenkomsten kan zelfs 3 jaar bedragen op voorwaarde dat de duur van elk contract tenminste 6 maanden bedraagt en mits de voorafgaande toestemming van de Sociale Inspectie. In dit geval moet de werkgever de reden voor de opeenvolging meedelen aan de Sociale Inspectie.

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan