Enkele begrippen

algemene vergadering
Hoogste gezagsorgaan in de vereniging.

lid

Lid van de algemene vergadering. Heeft stemrecht op de algemene vergadering. Indien een lid bij de oprichting betrokken was, dan kan deze ook als stichter of oprichter beschouwd worden. Het kan ook iemand zijn die na de oprichting van de vzw, door het in de statuten bepaald orgaan, is benoemd als lid van de algemene vergadering. De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw.

 

raad van bestuur
Uitvoerend orgaan, belast met de uitvoering van het beleid.

bestuurder
Iemand die lid is van de raad van bestuur en die benoemd is door de algemene vergadering.

stichter of oprichter
Iemand die bij de oprichting de statuten heeft ondertekend en die dus ook als "lid" kan beschouwd worden. Deze persoon kan ook genoemd worden als "lid van de algemene vergadering". De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw.

effectief lid
Is een persoon die voorkomt in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw. Deze heeft ook stemrecht op de algemene vergadering.

toegetreden leden
Zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten, eventueel een lidkaart hebben en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Zij zijn gebonden door het huishoudelijk reglement. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.

begroting
Jaarlijkse raming van ontvangsten en uitgaven voor het komend werkjaar. De begroting wordt ieder jaar opgesteld door de raad van bestuur en moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering.

rekeningen
Zijn de werkelijke ontvangsten en uitgaven over het voorbije werkjaar. De rekeningen moeten ieder jaar goedgekeurd worden door de algemene vergadering binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar. Deze rekeningen moeten neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel of op de Nationale Bank van België.

rechtspersoonlijkheid
Houdt in dat de vzw beschouwd wordt als een afzonderlijke entiteit met bepaalde rechten en verplichtingen. Zo kan een vzw o.a. verbintenissen aangaan en in rechte optreden, zonder dat de leden persoonlijk worden aangesproken. Vormt een scherm tussen het privé-vermogen van de leden en het vermogen van de vzw.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de mensen van onze Juridische dienst.