Enkele begrippen

VZW

Een vzw wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Als onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel wordt beschouwd elke verrichting waardoor de activa van een vereniging of stichting dalen of haar passiva stijgen en waarvoor zij hetzij geen tegenprestatie ontvangt, hetzij een tegenprestatie die kennelijk te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie.

Het uitkeringsverbod belet niet dat de vereniging voor haar leden diensten om niet levert die binnen haar voorwerp en in het kader van haar doel vallen.

WVV

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het WVV is een Belgisch wetboek dat het basisrecht van de Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen bevat. Het wetboek is in werking getreden op 1 mei 2019, behalve voor rechtspersonen die al vóór deze datum bestonden en waarvoor een overgangsregeling is uitgewerkt.

Op bestaande vzw's is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020. Elke op 1 mei 2019 bestaande vzw moet de statuten aanpassen.

Vzw's moeten hun statuten in overeenstemming brengen met het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van het WVV in overeenstemming worden gebracht.

De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vereniging of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.

algemene vergadering

Hoogste gezagsorgaan in de vereniging.

lid

Lid van de algemene vergadering. Heeft stemrecht op de algemene vergadering. De stichters/oprichters van de vzw zijn de eerste leden van de vzw. Het kan ook iemand zijn die na de oprichting van de vzw, door het in de statuten bepaald orgaan, is benoemd als lid van de algemene vergadering. De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw.

bestuursorgaan

Uitvoerend orgaan, belast met de uitvoering van het beleid.

bestuurder

Iemand die lid is van het bestuursorgaan en die benoemd is door de algemene vergadering.

stichter of oprichter

Iemand die bij de oprichting de statuten heeft ondertekend en die dus ook als "lid" kan beschouwd worden. Deze persoon kan ook benoemd worden als "lid van de algemene vergadering". De naam van het lid komt ook voor in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw.

effectief lid

Is een persoon die voorkomt in het ledenregister dat moet bijgehouden worden op de zetel van de vzw. Deze heeft ook stemrecht op de algemene vergadering.

toegetreden leden

Zijn de personen die bij de vereniging zijn aangesloten en deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Zij hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. 

dagelijks bestuur

Het (facultatief) beleidsorgaan dat bevoegd is voor handelingen inzake dagelijks bestuur. 

begroting

Jaarlijkse raming van ontvangsten en uitgaven voor het komend werkjaar. De begroting wordt ieder jaar opgesteld door het bestuursorgaan en moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering.

rekeningen

Zijn de werkelijke ontvangsten en uitgaven over het voorbije werkjaar. De rekeningen moeten ieder jaar goedgekeurd worden door de algemene vergadering binnen de zes maand na afsluiting van het boekjaar. Deze rekeningen moeten neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank of op de Nationale Bank van België.

statuten

De statuten gelden als de grondwet van de vereniging. Ze bevatten zeer belangrijke regels zoals het doel en het voorwerp, ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van de bestuurders, ze beschrijven de structuur van de vereniging, ze beschrijven de werking van de belangrijkste beleidsorganen, … 

De stichtende leden, of later de leden van de algemene vergadering, krijgen enerzijds een grote vrijheid om de statuten van hun vzw op te stellen. Anderzijds zijn ze gebonden door het WVV. Het WVV bepaalt wat minimaal in de statuten moet staan. Het WVV bevat een aantal dwingende regels waarvan de statuten niet mogen afwijken. 

rechtspersoonlijkheid

De vzw is een rechtspersoon. Houdt in dat de vzw beschouwd wordt als een afzonderlijke entiteit met bepaalde rechten en verplichtingen. Zo kan een vzw o.a. verbintenissen aangaan en in rechte optreden, zonder dat de leden persoonlijk worden aangesproken. Vormt een afscheiding tussen het privé-vermogen van de leden en het vermogen van de vzw.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de mensen van onze Juridische dienst.