Verenigingswerk: deadline indienen fiscale fiche inkomstenjaar 2022

Beloningen voor verenigingsactiviteiten worden als diverse inkomsten belast. De verenigingswerker geniet van een fiscaal gunstig tarief waarbij 10% personenbelasting ( = 20% na een forfaitaire aftrek van 50%) verschuldigd is.

Om als een divers inkomen gekwalificeerd te worden, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- niet overschrijden van maximum aantal toegelaten uren per kwartaal en per jaar;

- in 2022 maximaal 6.540 EUR bruto in het kader van verenigingswerk én deeleconomie samen ontvangen hebben.

Er moet een fiscale fiche 281.27 overgemaakt worden aan de administratie tegen 1 maart 2023. Daarnaast moet de fiche langs elektronische weg of op papier bezorgd worden aan de verenigingswerker.

De fiscale fiche moet melding maken van:

- de identiteit van de verkrijger van de beloningen;

- de sector waarin de verkrijger van de beloningen prestaties heeft geleverd aan de hand van een omschrijving die opgenomen is in een lijst die door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld;

- het aantal gepresteerde uren, per kwartaal;

- het bruto bedrag van de beloningen cf. artikel 90, eerste lid, 1° ter WIB/92 die in het betrokken jaar zijn betaald of toegekend, desgevallend opgesplitst in het bruto bedrag van de beloningen voor prestaties geleverd in het jaar zelf en het bruto bedrag van de beloningen voor prestaties geleverd in vorige jaren;

- indien van toepassing, het bedrag van de terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever.