Opgepast voor gerechtelijke ontbinding : Verlies de verplichtingen als vzw niet uit het oog!

In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad verschijnen er de laatste weken heel wat publicaties aangaande gerechtelijke ontbindingen van vzw’s. Een vzw kan gerechtelijk ontbonden worden op basis van de volgende wettelijke criteria, met name  wanneer de vzw:

1° niet in staat is haar verbintenissen na te komen;

2° haar vermogen of de inkomsten uit dat vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht;

 3° het verbod op uitkering of bezorging van enig rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 1:2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen schendt, of in strijd handelt met dit wetboek of de openbare orde, of in ernstige mate in strijd handelt met de statuten;

4° niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig artikel 2:9, § 1, 8° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten;

5° minder dan twee leden telt.

We merken dat het vizier momenteel gericht is op zogenaamde slapende vzw’s, met name vzw’s die al jaren geen update van hun juridisch dossier (statuten, wijzigingen bestuurders, …) bij de ondernemingsrechtbank hebben ingediend en hoogstwaarschijnlijk dus ook niet in orde zijn met hun plicht om de jaarrekeningen neer te leggen.

Het blijft dus steeds belangrijk om alle (jaarlijkse) verplichtingen als vzw te respecteren, zoniet riskeert U de gerechtelijke ontbinding van Uw vzw.