Aanpassing statuten aan het WVV tegen 1/1/2024: tijd voor actie!!!

Zoals wij u reeds tot vervelens toe hebben meegedeeld de voorbije jaren, trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 mei 2019 in werking. Het nieuwe wetboek heeft de regelgeving voor vzw’s op heel wat punten gewijzigd. Elke vzw, opgericht vóór 1 mei 2019, is verplicht om tegen uiterlijk 01/01/2024 de statuten met de bepalingen van het WVV in overeenstemming te brengen. Wenst u tijdig te voldoen aan deze verplichting, dan dient u nu actie te ondernemen.

Sinds de inwerkingtreding heeft VSDC vzw reeds heel wat verenigingen bijgestaan bij de aanpassing van de statuten. Wij stellen echter vast dat op dit ogenblik nog zeer veel vzw’s de statuten niet hebben aangepast.

Aangezien de deadline op 1/1/2024 ligt, dient uw vzw, indien de statuten nog niet zijn aangepast, uiterlijk op 1/1/2024 nieuwe statuten goed te keuren via een algemene vergadering.

Wij verwachten een grote toename van aanvragen tot dienstverlening de komende maanden en in de loop van 2023. Alle aanvragen worden in chronologische volgorde behandeld. Er geldt op dit ogenblik een wachttermijn van een aantal maanden. Met reeds geplande (jaarlijkse) algemene vergaderingen kunnen wij helaas geen rekening houden. In voorkomend geval zal in 2023 (of uiterlijk op 1/1/2024) een bijkomende, buitengewone algemene vergadering moeten georganiseerd worden.

Indien u tijdig de statuten wil aanpassen aan de nieuwe wetgeving en wil laten goedkeuren door de algemene vergadering, is NU het ogenblik aangebroken om actie te ondernemen. Een statutenwijziging vereist namelijk een grondige voorbereiding: eerst moet op het niveau van het bestuursorgaan een voorstel aangenomen worden, vervolgens moet het voorstel ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergadering en tenslotte moet er een neerlegging gebeuren op de griffie van de ondernemingsrechtbank, met oog op de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Aangezien de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank moet gebeuren binnen de 30 dagen vanaf de dagtekening van de nieuwe statuten, ligt de uiterste deadline voor de neerlegging op 31 januari 2024 (in de veronderstelling dat de nieuwe statuten worden aangenomen op 1/1/2024).   

Niet onbelangrijk: het wetboek bepaalt dat de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de vereniging, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichting tot aanpassing van de statuten tegen 1/1/2024.

Aan de hand van de nodige richtlijnen, die wij gratis ter beschikking stellen aan vzw's die een lidmaatschap bij VSDC vzw hebben afgesloten, kan u de statuten zelf aanpassen en (als lid van VSDC vzw) éénmalig gratis laten nazien door onze diensten.

Het is (als aangesloten lid van VSDC vzw) ook mogelijk om de statuten door onze diensten te laten opmaken (ledentarief: 225 euro) en tevens de formulieren tot neerlegging op de ondernemingsrechtbank, tot publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en tot aanpassing van de kruispuntbank (60 euro). Deze prijzen zijn exclusief btw en publicatiekosten.

Hou er rekening mee dat onze tarieven per 1/1/2023 zullen worden geïndexeerd. Wenst u op onze betalende diensten een beroep te doen, doe dan een aanvraag vóór 1/1/2023, zodat u nog kan genieten van de oude tarieven.