Corona: hinderpremie

Omwille van de coronamaatregelen worden vele bedrijven en vzw’s verplicht volledig of in het weekend de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4.000 euro voor bedrijven en vzw’s met minstens 1 VTE (voltijdse tewerkstelling), die verplicht volledig moeten sluiten door de coronamaatregelen en 2.000 euro voor diegenen die enkel in het weekend moeten sluiten. Vanaf 4 april kan er bijkomend een vergoeding ontvangen worden van 160 euro per dag

Voor vzw’s moeten onderstaande voorwaarden voldaan zijn voor het aanvragen van de corona hinderpremie:

- De vzw moet minimaal 1 voltijds equivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben;

- De vzw is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Vzw’s die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort);

- De vzw heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest. 

 

De premie wordt per vzw toegekend (op basis van het ondernemingsnummer) en niet per exploitatiezetel. Per vzw kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend. Voor vzw’s actief in de horecasector wordt de corona hinderpremie en de bijkomende sluitingspremie toegekend op basis van de getroffen uitbatings- of exploitatiezetel, maar enkel wanneer er minstens één VTE is tewerkgesteld in deze locatie of vestiging.

De corona hinderpremie dient online aangevraagd te worden door een wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de vzw. De aanvraag dient online ingediend te worden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode.

Bijkomende informatie (o.a. aanvraagprocedure) hieromtrent en andere steunmaatregelingen vindt u terug op volgende website van de Vlaamse Overheid:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wat-is-de-corona-hinderpremie

 

Zie ook:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus