Afschaffing machtiging Minister van Justitie in geval van een legaat

In de vzw-wet is voorzien dat de Minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger machtiging moet verlenen voor schenkingen en legaten aan vzw’s, ivzw’s en stichtingen.

In de vzw-wet is voorzien dat de Minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger machtiging moet verlenen voor schenkingen en legaten aan vzw’s, ivzw’s en stichtingen. Specifiek voor wat betreft legaten is dit nu afgeschaft.  


De wet voorziet de afschaffing van de machtiging voor legaten aan vzw’s, internationale verenigingen en stichtingen. Het gaat dus om een afschaffing van de machtiging voor de giften via testament, niet voor de schenkingen onder de levenden (zoals vermeld in de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen). 


Voor giften waarvan de waarde niet hoger is dan 100.000 euro, was al geen machtiging vereist. Dit blijft ook zo.  


De afschaffing komt er omdat de bestaansredenen voor de machtiging zijn achterhaald:


 - Via de machtiging moet de wettigheid van een legaat verzekerd worden. Deze controle gebeurt echter al door de notaris en moet dus niet nogmaals gebeuren door de overheid.


- Via de machtiging controleert de overheid of de begunstigde vzw wel statutair bevoegd is om een testament te kunnen krijgen. Het aantal gevallen waarin de overheid ter zake opmerkingen heeft, is in de praktijk echter verwaarloosbaar. Bovendien kunnen belanghebbenden zich wenden tot de rechtbank. Erfgenamen beschikken tevens over voldoende andere wettelijke middelen om dergelijk legaat te betwisten, indien hun rechten erdoor geschaad worden.


- In de praktijk wordt de machtiging quasi nooit geweigerd.


Deze wijziging trad in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad (3 augustus 2017). De aanvragen tot machtiging, ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wetswijziging, blijven onderworpen aan de procedure die van toepassing was op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.


Bron:

Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1), B.S. 24 juli 2017.