Geregistreerd kassasysteem : omzetdrempel 25.000 euro

De Raad van State heeft eind 2015 het Koninklijk Besluit met betrekking tot het geregistreerd kassasysteem (GKS) nietig verklaard. Dit KB stelt dat de invoering van de geregistreerde kassa enkel verplicht is voor horecazaken waar ‘regelmatig’ maaltijden worden verbruikt. De btw-administratie besliste vervolgens zelf dat ‘regelmatig’ betekent dat minstens 10% van de omzet uit de ter plaatste verbruikte maaltijden moet komen. Naar aanleiding van de vernietiging van dit KB kondigde de minister van Financiën aan een nieuw voorstel uit te werken. Intussen heeft het zogeheten Kerstakkoord van de regering duidelijkheid gebracht.

 

Aanvankelijk werd geopperd dat de 10%-regel zou worden geschrapt. Bij schrapping van de 10%-regel zou elke btw-plichtige vzw die restaurant- en/of cateringdiensten verstrekt een GKS moeten installeren, ongeacht de omzet. Vzw’s die enkel zogenoemde café-hapjes aanbieden, verstrekken geen restaurantdiensten en zouden geen GKS moeten installeren. Verwacht werd dan ook dat het voorstel een definiëring zou bevatten van het begrip ‘lichte maaltijd/café-hapje’. Dit is echter niet gebeurd.  

 

Wat zegt de nieuwe regeling?


- Er komt een andere invulling van de term ‘regelmatig’: Er wordt niet langer verwezen naar de 10%-drempel. De nieuwe regeling voorziet een vrijstelling van GKS, indien de jaaromzet uit maaltijden minder is dan 25.000 euro.

 

- Vzw’s die beroep doen op onderaannemers om maaltijden te verstrekken blijven vrijgesteld (bvb. sportclubs of organisatoren van seminaries die met een cateringdienst werken). De cateringdiensten zelf dienen zoals voorzien wel een GKS te voeren.

 

Wat betekent de beslissing praktisch?


- Voor belastingplichtigen die volgens de oude regeling reeds onderworpen waren aan de GKS verandert er niets qua verplichtingen of timing: ze dienen zich, zoals voorzien, per 1 januari 2016 in regel te stellen.

 

- Belastingplichtigen zoals vzw’s die louter dankzij de nieuwe regeling onder de GKS zouden vallen, dienen zich te registreren voor 01/04/2016.  De aankoop van hun GKS-systeem dient te gebeuren voor 01/07/2016 en de kassa dient uiterlijk op 01/01/2017 operationeel te zijn. In 2017 moet het systeem van de GKS dus volledig operationeel zijn.

 

- Voor vzw’s die wel gevat werden door de 10%-regel en die reeds investeerden in een GKS, maar door de nieuwe regeling niet meer gevat worden via het plafond van 25.000 euro zal een compensatieregeling voorzien worden.