Aangifte patrimoniumtaks en klantenlisting indienen tegen 31 maart 2015!

Aangifte patrimoniumtaks


De aangifte patrimoniumtaks, of officieel de taks tot vergoeding der successierechten, moet door elke vzw ingediend worden vóór 31 maart.  De meeste vzw's worden hiertoe via brief uitgenodigd door de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst patrimoniumdocumentatie (kadaster, registratie en domeinen). Onderaan deze brief is een antwoordstrook voorzien. Indien het patrimonium van de vzw niet meer bedraagt dan 25.000 euro, dan volstaat het de antwoordstrook in te vullen en terug te sturen.

 

Bedraagt het patrimonium van de vzw meer dan 25.000 euro, dan moet een aangifte ingediend worden en moet 0,17 % patrimoniumtaks betaald worden. Het aangifte formulier is te downloaden op de website www.vsdc-fb.be onder de rubriek downloads, boekhouding, patrimoniumtaks.

 

Meestal krijgt u geen uitnodiging tot betalen van de taks. U moet deze dus zelf berekenen en spontaan storten vóór 31 maart 2015.

 

Onder patrimonium wordt verstaan het geheel van de bezittingen op 1 januari van het aanslagjaar (= 2015). Dit zijn o.a. investeringen, geldbeleggingen, termijnrekeningen, erfpachtrechten, opstalrechten enz.

 

Aangezien werkingsmiddelen niet meetellen, moet geen rekening gehouden worden met kasgelden en zichtrekeningen. Spaarrekeningen waarop regelmatig verrichtingen gebeuren komen evenmin in aanmerking. Beschikt uw vzw echter over een spaarboekje waarop de gelden 'opgepot' worden en jaar na jaar interest opleveren, dan moet hiermee wel rekening gehouden worden voor de berekening van de taks.

 

Indien u geen schrijven ontvangen heeft betreffende de patrimoniumtaks, dan ontslaat dit u niet van de aangifteplicht! In dit geval neemt u best contact op met het plaatselijk registratiekantoor. U kan ook spontaan een aangifte doen door een verklaring op te sturen dat het patrimonium van uw vzw niet meer bedraagt dan 25.000 euro of door het aangifteformulier in te vullen en de taks te betalen.

 

Sommige vzw's zijn vrijgesteld van de taks. Het gaat om inrichtende machten van gemeenschaps of gesubsidieerd onderwijs voor wat betreft de onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs en de vzw's voor patrimoniaal beheer die door de bevoegde overheid zijn erkend als terreinbeherende natuurverenigingen.

 

Jaarlijkse klantenlisting


BTW-plichtige vzw’s moeten vóór 31 maart de jaarlijkse klantenlisting (ook wel BTW-listing genoemd) indienen. Op deze klantenlisting worden alle klanten met een Belgisch BTW-nummer vermeld aan wie de vzw in 2014 voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. BTW) gefactureerd heeft. De lijst vermeldt per klant het totaalbedrag en het totaalbedrag van de BTW. De klantenlisting moet elektronisch ingediend worden via Intervat.

 

Indien de vzw in 2014 geen handelingen heeft verricht die moeten opgenomen worden in de klatenlisting, dan moet er geen klantenlisting ingediend worden en volstaat het in de laatste BTW-aangifte van het jaar het daartoe voorziene vak in kader VIII van de BTW-aangifte aan te vinken. Indien u geen BTW-aangiftes moet doen, moet u een nihil-listing indienen. Dit geldt dus ook voor vzw’s die een BTW-nummer hebben maar onderworpen zijn aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (BTW-plichtige omzet kleiner dan 15.000 euro op jaarbasis).


Voor het niet indienen van de klantenlisting krijgt de vzw een boete van 3.000 euro. Ook het laattijdig of onvolledig indienen wordt zwaar beboet.