Aangifte rechtspersonenbelasting AJ 2014

De vzw's ontvangen eerstdaags hun aangifte in de RPB. De elektronische aangiftes zijn al beschikbaar op de website biztax.be.

 

Bij de aangifte moet de jaarrekening toegevoegd worden, indien uw vzw niet verplicht is deze neer te leggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Vzw's moeten tevens de correcte stukken ter beoordeling van het toepasselijke belastingstelsel neerleggen, indien dit niet uitdrukkelijk blijkt uit de jaarrekening. Vzw's die hun jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België, moeten hun jaarrekening niet toevoegen aan de aangifte. Dit blijkt uit het vak ‘diverse bescheiden en opgaven'.

 

Wij raden echter zoals steeds alle vzw's aan om bij het formulier de gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven + de staat van het vermogen te voegen of (indien gewerkt wordt in een systeem van volledige boekhouding) de balans en resultatenrekening zoals die door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd werd. Het is niet aan te raden het boekhoudkundig model B + C (dat moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel) mee te sturen omdat deze documenten te weinig informatie bevatten.

 

Belastbare inkomsten (zoals bijvoorbeeld bepaalde onroerende inkomsten, meerwaarden op onroerende goederen, roerende inkomsten, ...) moeten in de respectievelijke vakken op de aangifte vermeld worden (zie hiervoor de toelichting bij de aangifte).

 

In het vak ‘autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard’ moet een vzw die één of meerdere wagens aan personeelsleden of bestuurders of vrijwilligers ter beschikking stelt voor (eveneens) privé gebruik een bedrag gelijk aan 17% van het belastbare voordeel van alle aard invullen. Dit geldt voor de bedrijfswagens die sinds 1/1/2012 ter beschikking werden gesteld.

 

Verder blijft het volgende behouden.

 

Indien bovenaan links op de eerste bladzijde van de aangifte het bankrekeningnummer niet vermeld is of het bankrekeningnummer klopt niet meer, dan moet op het eerste blad in het vak ‘bankinformatie' de BIC-code en het IBAN-rekeningnummer vermeld worden. Deze zijn te vinden op uw rekeninguittreksels of kunnen bij uw bank opgevraagd worden. In het vak ‘contactpersoon' moeten de gegevens van de contactpersoon van de vzw ingevuld worden.

 

Op het laatste blad moet het aantal bijlagen die u toevoegt bij de aangifte vermeld worden en  moet de aangifte gedag- en gehandtekend worden.

 

Dit jaar moet de indiening in principe gebeuren tegen 22/10/2014. Controleer dit goed, de datum voor indiening staat vermeld op de eerste bladzijde rechts bovenaan.

 

Elektronische indiening kan via de website www.biztax.be waar u alle informatie vindt. Om de aangifte elektronisch te kunnen indienen, moet u beschikken over een digitaal certificaat klasse 3 of kunt u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart. Vanaf volgend jaar (AJ 2015) is een elektronische aangifte verplicht.

 

Controleer ook goed of het wel degelijk gaat over een aangifte in de rechtspersonenbelasting. Gaat het echter over een aangifte in de vennootschapsbelasting, dan neemt u best onmiddellijk contact op met onze diensten!!

 

Bij vragen omtrent de aangifte, aarzel dan niet om ons te contacteren.