Hervorming gerechtelijke arrondissementen heeft ook gevolgen voor vzw's

De wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (1), B.S. 10 december 2013 heeft het aantal gerechtelijke arrondissementen teruggebracht van 27 naar 12.


Sinds 1 april blijven er slechts 12 gerechtelijke arrondissementen over. De 27 griffies voor de neerlegging blijven wel behouden.


De nieuwe indeling van de gerechtelijke arrondissementen geven wij u mee, waarbij u tussen haakjes vindt welke vroegere arrondissementen werden opgeslorpt:

 

1. West-Vlaanderen (Brugge – Kortrijk – Veurne – Ieper)

2. Oost-Vlaanderen (Gent – Dendermonde – Oudenaarde)

3. Antwerpen (Antwerpen – Turnhout – Mechelen)

4. Limburg (Hasselt – Tongeren)

5. Leuven

6. Brussel

7. Nijvel

8. Eupen

9. Luik (Luik – Verviers – Hoei)

10. Namen (Namen – Dinant)

11. Luxemburg (Marche – Neufchâteau – Aarlen)

12. Henegouwen (Mons – Doornik – Charleroi).

 

Wat de neerleggingen betreft, bijvoorbeeld van de jaarrekening of van een wijziging in de samenstelling van de raad van bestuur, verandert er niets. Alle 27 griffies blijven op post en de adressen werden niet gewijzigd. Op dit vlak wijzigt er voor de vzw’s dus niets. Helaas zal men in vele gevallen een statutenwijziging moeten doorvoeren, neerleggen op de bevoegde griffie en laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

Artikel 2, 2° van de vzw-wet bepaalt dat de statuten melding moeten maken van het gerechtelijk arrondissement. Artikel 26novies, §2, tweede lid, 1° vzw-wet bepaalt dat (onder andere) het gerechtelijke arrondissement moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

De hervorming van de gerechtelijke arrondissementen heeft als gevolg dat heel wat vzw’s onder een nieuw gerechtelijk arrondissement komen te vallen. Deze vzw’s moeten een statutenwijziging doorvoeren (namelijk de vermelding van het nieuwe gerechtelijke arrondissement waar ze onder vallen), neerleggen bij de juiste griffie en laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

Hoe zit het concreet voor uw vzw?

 

- De vzw’s die volgens de bestaande statuten onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Brussel, Eupen, Leuven, Luik, Namen of Nijvel vallen, moeten GEEN statutenwijziging doorvoeren. Zij blijven onder hetzelfde gerechtelijk arrondissement vallen.  

 

- De vzw’s die volgens de bestaande statuten onder het gerechtelijk arrondissement Aarlen, Bergen, Brugge, Charleroi, Dendermonde, Doornik, Dinant, Gent, Hasselt, Hoei, Ieper, Kortrijk, Marche-en-Famenne, Mechelen, Neufchâteau, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout, Verviers of Veurne vallen, moeten helaas wel een statutenwijziging doorvoeren, gezien zij per 1 april ingedeeld zijn in een nieuw gerechtelijk arrondissement.   

 

De herindeling van de gerechtelijke arrondissementen maakt het volgens VSDC vzw totaal overbodig om in de vzw-wet de verplichte statutaire vermelding van het gerechtelijk arrondissement te behouden. De oorspronkelijke reden waarom dit arrondissement moest vermeld worden, was immers dat derden, die de publicaties van de vzw bekijken en het verenigingsdossier verder willen bestuderen op de griffie, in de statuten duidelijk kunnen terugvinden naar welke griffie men zich diende te begeven. Wie in de statuten las dat het gerechtelijk arrondissement Kortrijk was, wist dat hij naar de griffie in Kortrijk moest gaan. Diezelfde derde zal nu in de statuten lezen dat het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen is. Deze derde kan dus niet langer aan de hand van het gerechtelijk arrondissement te weten komen tot welke griffie hij zich moet wenden. De vermelding van het gerechtelijk arrondissement heeft dus geen zin meer. VSDC vzw zal er dan ook alles aan doen om de vzw-wet op dit vlak te laten wijzigen.

 

In afwachting blijft het wettelijk verplicht om de statuten te wijzigen.

 

Wij kunnen de benodigde stukken voor onze leden opmaken. Bekommerd om het feit dat veel vzw’s hier gedwongen worden publicatiekosten te betalen, halveren wij de normale tarieven van onze dienstverlening. Wij kunnen voor onze leden de akte statutenwijziging en de formulieren opmaken tegen het tarief van 55 euro (exclusief btw en publicatiekosten). Het normale tarief bedraagt 110 euro.