VZW of feitelijke vereniging : voorkom persoonlijke aansprakelijkheid !

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aalst waarbij de leden van een feitelijke vereniging persoonlijk aangesproken worden voor het betalen van de schade die een brand van hun carnavalswagen veroorzaakte, vindt u in hieronder een schematische vergelijking tussen een feitelijke vereniging en een vzw.

We stellen vast dat vele feitelijke verenigingen de aansprakelijkheden die er kunnen zijn nog te veel onderschatten. Bovendien worden allerlei redenen aangehaald om toch maar feitelijke vereniging te blijven en niet over te stappen naar een VZW-structuur. Men denkt onterecht dat een feitelijke vereniging geen BTW-nummer kan of moet hebben of dat een feitelijke vereniging minder gecontroleerd wordt. In de praktijk stellen we vast dat velen de overstap naar een VZW niet zien zitten omwille van de administratieve taken die bij het beheren van een VZW komen kijken. Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s pleit dan ook al sedert jaar en dag om de administratieve last die er rust op de schouders van de vele vrijwilligers in VZW’s te beperken.

Kleine administratieve vereenvoudigingen en verduidelijkingen betreffende de verplichtingen die een VZW moet vervullen kunnen ervoor zorgen dat de stap van een feitelijke vereniging naar een VZW vlugger gezet wordt zodat drama’s al deze in Aalst vermeden kunnen worden. In plaats van met de vinger te wijzen naar de rechter die dit vonnis heeft uitgesproken, ware het beter om de rol van de overheid in deze problematiek duidelijk te maken!

 

 

Feitelijke vereniging

VZW

     

aard

Meerdere personen die overeenkomen

Groepering van tenminste drie personen

 

om op geregelde en duurzame wijze een

die overeenkomen om binnen een bepaald

 

aantal initiatieve te nemen.

tijdsbestek gemeenschappelijke doelstel-

   

lingen te realiseren en waarin commerciële

   

belangen of doelstellingen subsidiair zijn

   

aan het ideële doel.

 

rechtspersoon-

De vereniging heeft geen rechtspersoon-

De vzw wordt geregeld door de wet van 27 juni

lijkheid

lijkheid. De oprichting en de werking

1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, en

 

worden niet bij één of andere wet

geniet daardoor rechtspersoonlijkheid. Deze

 

geregeld. De leden kunnen afzonderlijk

rechtspersoonlijkheid gaat in vanaf de dag van de

 

en individueel aansprakelijk gesteld

neerlegging van de statuten, de akten

 

worden.

betreffende de benoeming van de bestuurders

   

en in voorkomend geval van de personen

   

gemachtigd om de vereniging te vertegen-

   

woordigen, bij de griffie van de Rechtbank

   

van Koophandel.

 

organisatie

Geen wettelijk regeling.

Formele regeling die vastgelegd is in de wet van

   

27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei

   

2002 (algemene vergadering, raad van bestuur, werking, ledenregister, …)

 

   

bezittingen

De vereniging heeft als dusdanig geen

De vzw heeft een eigen vermogen dat duidelijk

 

bezittingen. De bezitting zijn als het

is afgebakend van het vermogen van de leden.

 

ware de mede-eigendom van alle leden.

 

 

aansprake-

De leden kunnen individueel aansprake-

De leden zijn individueel niet gebonden in het

lijkheid

lijk gesteld worden bij het niet-nakomen

privé-vermogen. Enkel de vzw kan aansprakelijk

 

van de aangegane verbintenissen en

gesteld worden op voorwaarde dat de rechts-

 

afspraken. De leden kunnen slechts

persoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden en

 

individueel en in eigen naam optreden,

dat de vzw beheerd wordt als een 'goede huis-

 

dagvaarden en gedagvaardigd worden.

vader'. De vzw kan in eigen naam en voor eigen

   

rekening optreden, dagvaarden en gedagvaard

   

worden.

 

plichten

Er zijn geen verplichtingen, behoudens

Stichtingsvergadering, neerlegging ter griffie

 

de afspraken die tussen de leden

van de Rechtbank van Koophandel, publicatie in

 

onderling of met derden gemaakt

de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

 

worden.

neerlegging van de jaarrekening.

 

Op fiscaal vlak gelden de gewone

Op fiscaal vlak wordt de vzw onderworpen aan de

 

regels inzake de personenbelasting of

rechtspersonenbelasting. Ook de regels

 

deze inherent aan de BTW-wetgeving.

betreffende de BTW-wetgeving zijn van

   

toepassing.