Wijziging art. 5 VZW-wet gepubliceerd

 

In het Belgisch Staatsblad van vandaag (10/07/2013) is de Wet van 24 juni 2013 tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft gepubliceerd.

 

Deze wijziging houdt in dat artikel 5 wordt uitgebreid met een tweede lid, waardoor het nieuwe artikel als volgt luidt :

 

Artikel 5:

“De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald bij de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.

 

In laatstgenoemd geval roept de raad van bestuur, bij gebreke van statutaire bepalingen, de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.”

 

Het betreft de wijziging die oorspronkelijk samen met de uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering op tafel lag (art. 4 VZW-wet). Door tussenkomst van VSDC vzw is de wijziging van art. 4, waardoor het goedkeuren van het huishoudelijk reglement tot de bevoegdheid van de algemene vergadering zou behoren, er niet gekomen!

 

In ons tijdschrift VZW-Review nr. 156 van juli 2013 kunt u een uitgebreid artikel vinden over de wijziging van art. 5 VZW-wet.