Inwerkingtreding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten op 1 juli 2013

De wetgeving inzake overheidsopdrachten is de laatste jaren grondig hervormd. De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving liet echter lang op zich wachten. Het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (B.S. 5 juni 2013) heeft nu bepaald dat de nieuwe wetgeving ingaat op 1 juli 2013. Ook bepaalde vzw's zijn verplicht deze wetgeving na te leven. Voorheen was dit ook al het geval, hoewel er in sommige sectoren (bijvoorbeeld de zorgsector) wel een gevoelige uitbreiding is van het toepassingsgebied. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, geven we nog eens kort mee wanneer een vzw onder de wetgeving kan vallen.

 

Een vzw zal onder de wetgeving overheidsopdrachten vallen indien ze:

 

1.     behoeften van algemeen belang nastreeft andere dan van zuiver commerciële of industriële aard en

2.     onder een bijzondere overheidsinvloed staat zoals blijkt uit de benoeming van de meerderheid van de bestuursleden of het overwegend gefinancierd zijn vanuit de overheid of in zijn beheer onderworpen zijn aan het toezicht van de overheid.

 

Zo kunnen we stellen dat gemeentelijke vzw's aan de wetgeving zijn onderworpen, net zoals zwaar gesubsidieerde private vzw's. Verder kan ook een decreet specifiek de wet van toepassing verklaren op een vzw of project.

 

In vele gevallen, voor overheidsopdrachten onder het bedrag van 8.500 euro (excl. btw), volstaat een heel eenvoudige procedure. Er moet geen ingewikkelde schriftelijke procedure gevoerd worden. Men moet enkel drie offertes aanvragen en dan een keuze maken. Men moet wel kunnen motiveren achteraf, maar verwijzen naar de prijs of gelijk welk ander criterium is voldoende.

 

Voor opdrachten tussen 8.500 en 85.000 euro (excl. btw) moet wel een geschreven procedure gevolgd worden, waarbij de opmaak van een zogenaamd ‘bestek' vereist is. Het betreft dan een ‘onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking'. Boven het bedrag van 85.000 euro moet er afhankelijk van het bedrag, een speciale publicatie van de opdracht plaatsvinden (nationaal of Europees).

 

De wettelijk voorziene procedures van ‘aanbesteding' en ‘algemene offerteaanvraag' zullen voor vzw's bijna nooit interessant of verplicht zijn.

 

Bij de opmaak van een bestek zijn er allerlei specifieke regels die moeten nageleefd worden, waardoor het noodzakelijk is zich te laten bijstaan door gespecialiseerde organisaties. VSDC vzw kan uw vzw gebeurlijk in contact brengen met dergelijke organisaties.