Wetsontwerp wijzging vzw-wet

Op 7 maart 2013 werd door de Federale Kamer een wetsontwerp betreffende de wijziging van artikel 4 en artikel 5 van de vzw-wet goedgekeurd. Dit wetsontwerp is nu overgezonden naar de Senaat.

 

Artikel 4:

De wettelijke bevoegdheden van de algemene vergadering worden uitgebreid met de bevoegdheid om het huishoudelijk reglement van de vzw goed te keuren, in geval de vzw een huishoudelijk reglement heeft.

 

Artikel 5:

Het wettelijk recht van één vijfde van de effectieve leden wordt nader geregeld. Op hun verzoek moet de raad van bestuur voorzien in de bijeenroeping van de algemene vergadering. Via het wetsontwerp wordt de raad van bestuur aan een termijn onderworpen. De raad van bestuur zou binnen de 21 dagen na het verzoek moeten voorzien in de bijeenroeping en de algemene vergadering zou uiterlijk de veertigste dag na dit verzoek moeten worden georganiseerd.

 

Bovenvermelde wijzigingen betekenen niet de minste vereenvoudiging! Integendeel zelfs : door de bevoegdheid om het huishoudelijk reglement goed te keuren toe te kennen aan de algemene vergadering, dreigen veel vzw's een statutenwijziging te moeten doorvoeren. Vele vzw's hebben immers statutair bepaald dat de bevoegdheid betreffende het huishoudelijk reglement toekomt aan de raad van bestuur.

 

Bovendien is de aanpassing van art. 5 totaal overbodig en biedt deze nog altijd geen oplossing voor het geval de raad van bestuur weigert in te gaan op het verzoek van één vijfde van de leden om de algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de raad van bestuur weigert, kunnen de leden dit nog altijd slechts afdwingbaar maken via de rechtbank.

 

VSDC vzw legt de nodige contacten en zal lobbyen om deze voorgestelde wetswijzigingen te proberen af te schaffen of aan te passen. VIa onderstaande link vindt u de brief die werd verstuurd naar de betrokkenen om hen te vragen het wetsontwerp te evoceren.

 

IDE-2.030.635.pdf