Organisatie reizen door vzw's : belangrijke wijziging!

Het reisbureaudecreet wordt afgeschaft per 1 januari 2014. Als overgangsmaatregel wordt het decreet met onmiddellijke ingang (14/08/2012) gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat socio-culturele verenigingen in Vlaanderen hun reizen volledig zelf kunnen organiseren, zonder dat een vergunning vereist is en zonder beroep te moeten doen op een reisbureau.

 

Tot nu toe diende iedereen die een reis wilde organiseren, beroep te doen op een professionele reisorganisator, of zelf een vergunning te verwerven. Voor vzw's betekende dit een grote derving aan inkomsten.

 

Voor socio-culturele verenigingen werd in een uitzondering voorzien, zodat zij voor hun leden wel een reis zonder vergunning konden organiseren. In de praktijk leidde de interpretatie van deze uitzonderingsregeling tot heel wat problemen, met heel wat rechtszaken tegen vzw's tot gevolg.

 

Het decreet van 2012 verduidelijkt en versoepelt daarom de uitzonderingsregeling. Er is geen vergunning verplicht voor degenen die een reisbureau-activiteit hoofdzakelijk ten aanzien van hun leerlingen of doelgroep uitoefenen binnen het kader van hun onderwijzende taak, hun jeugd-, sport-, welzijns-, gezondheids- of volwassenenwerk of hun gemeenschapsvormende, culturele, educatieve of hun maatschappelijke activeringsfunctie, OF zonder op duurzame wijze een economisch doel na te streven.

 

Hierdoor worden socio-culturele verenigingen vrijgesteld van de vereiste van een vergunning en moeten zij geen beroep meer doen op een reisbureau om reizen te organiseren. Zo kan bijvoorbeeld een tennisclub een meerdaagse reis voor de leden (en aanverwanten) organiseren, waar zij van sportieve en extrasportieve activiteiten kunnen genieten.

 

Ook vzw's, die strikt gezien niet tot de socio-culturele sector behoren, kunnen ons inziens voor hun doelgroep reizen organiseren, zolang zij niet op duurzame wijze een economisch doel nastreven en zolang dit past binnen de doelstelling. Vriendenkringen of personeelsverenigingen van bedrijven kunnen dus zonder probleem reizen aanbieden aan hun aangesloten leden en aanverwanten.

 

Aangezien het reisbureaudecreet per 1/1/2014 volledig wordt afgeschaft, zal iedereen vanaf dan zonder discussie reizen kunnen bemiddelen en verkopen. Gelijk welke vzw zal dit kunnen aanbieden.

 

Opgelet!

  

- Het decreet regelt een gewestaangelegenheid, meer bepaald geldt het decreet voor het Vlaamse Gewest. Wallonië en Brussel behouden hun reisbureauwetgeving, wat leidt tot een ongelijkheid tussen de wetgevingen.

- Naast het (gewijzigde en af te schaffen) reisbureaudecreet blijft de reiscontractenwetgeving bestaan! Vzw's die reizen organiseren moeten aan deze wetgeving voldoen. De organisatie die de belangen van de professionele reissector verdedigt, zal nauwlettend toezien op de naleving van deze wetgeving! Vzw's moeten krachtens deze wet over voldoende financiële garanties beschikken, om in geval van financieel onvermogen, hun verplichtingen tegenover de reizigers verder na te komen.