FAQ

Krachtens de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005 (B.S. 29 augustus 2005), kan aan de vrijwilligers een onkostenvergoeding toegekend worden, zonder dat de onkosten bewezen moeten worden en voor zover aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • max. 24,79 euro per dag (geïndexeerd bedrag voor 2019: 34,71 euro); 
  • max. 991,57 euro per jaar (geïndexeerd bedrag voor 2019: 1.388,40 euro); 
  • bijhouden van nominatieve lijst met uitbetaalde bedragen; 
  • geen fiscale fiches nodig;  
  • de vrijwilliger mag geen activiteiten uitoefenen in dezelfde vzw in het kader van een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst tenzij de vrijwilliger een volledig andere taak of activiteit uitoefent dan waarvoor hij werd aangeworven als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.   

Worden de bovenvermelde bedragen overschreden, dan worden alle vergoedingen onderworpen aan de socialezekerheidsreglementering en belastbaar tenzij men kan bewijzen dat de vergoedingen bestemd zijn tot dekking van kosten eigen aan de vzw en de vergoedingen werkelijk aan dergelijke kosten zijn besteed (m.a.w. men moet het bewijs leveren van daadwerkelijk kosten).


Dit forfaitair systeem moet niet verplicht gebruikt worden. Er kan nog altijd gewerkt worden met bewezen onkosten. Hierbij is er geen grensbedrag, maar moeten wel alle onkosten bewezen worden. Voor verplaatsingen in opdracht van de vzw met eigen wagen kan een verplaatsingsvergoeding betaald worden van max. 0,3573 euro per km (geldig vanaf 1.7.2018 t.e.m. 30.06.2019). Een gedetailleerde lijst van de verplaatsingen moet bijgehouden worden in de boekhouding van de vzw. 


De twee systemen van onkostenvergoeding (bewezen onkosten/forfaitaire vergoeding) kunnen echter niet gecombineerd worden voor dezelfde vrijwilliger in eenzelfde kalenderjaar : er moet een keuze gemaakt worden!


Sinds 29/05/2009 is het mogelijk om een combinatie te maken van de forfaitaire onkostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten, en dit voor maximum 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. 


 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan